Regulamin

§ 1 – definicje

Sprzedawca / Potyczki Sopot: Arcade Zone Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 16/2/43 10-576 Olsztyn, NIP 7393950445  KRS 0000885240 ING 64 1050 1764 1000 0090 3273 7067 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000885240 | REGON 388213057

 

Nabywca: osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę poprzez zakup usługi przy pomocy serwisu internetowego lub osobiście.

 

Korzystający: osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, realizująca usługę w miejscu świadczenia usług oraz osoba, na rzecz której dokonano nabycia usługi.

 

Instruktor: pracownik obsługi przeszkolony w zakresie obsługi atrakcji, uprawniony przez Sprzedawcę do sprawowania opieki nad Korzystającym.

 

Usługa: odpłatne usługi świadczone przez sprzedawcę w miejscu świadczenia usług nazasadach określonych w regulaminie.

 

Serwis Internetowy: system rezerwacji, informacji oraz sprzedaży usług i towarów prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem www.potyczki.com

 

Umowa: umowa między sprzedawcą a nabywcą zawarta za pośrednictwem serwisu Internetowego lub osobiście w miejscu świadczenia usług.

 

Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Monte Cassino 39, 81-759 Sopot lub „w terenie” w przypadku eventów, imprez okolicznościowych.

 

Atrakcje: Stanowiska z atrakcjami w skład, których mogą wchodzić: dart z rozszerzoną rzeczywistością, rzucanie siekierkami do celu, urządzenia rozrywkowe, sciana do beerwall.

 

Operator Płatności: Serwis PayU umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym. Regulowanie płatności możliwe również na miejscu w Potyczki Sopot Monte Cassino 39, 81-957 Sopot

 

Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

 

Voucher: Kupon prezentowy, zawierający informacje o atrakcji, indywidualny numer

Vouchera oraz datę ważności, wyznaczającą ostatni dzień, w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi. Wartość voucher’a za jego niewykorzystanie w ustalonym terminie nie podlega zwrotowi.

 

§  2 – postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług.
 1. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 2. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu

Świadczenia Usług.

 1. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku przekazania praw do skorzystania z Usługi przez Nabywcę Korzystającemu,

Nabywca zobowiązany jest przedstawić Korzystającemu Regulamin świadczenia usług.

 1. Przyjęcie Vouchera przez Korzystającego od Nabywcy, jest jednoznaczne z zapoznaniem się akceptacją Regulaminu przez Korzystającego.
 1. Regulamin określa zasady zawierania i odstąpienia od Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, prawa i obowiązki Sprzedawcy, Nabywcy i innych osób przebywających w Miejscu Świadczenia Usług oraz zasady korzystania z Atrakcji.
 1. Każda osoba przebywająca w Miejscu Świadczenia Usług zobowiązana jest do stosowania się do postanowień Regulaminu oraz instrukcji i poleceń Obsługi.
 1. Ze względów bezpieczeństwa przebywanie na torze do rzucania toporami, torze do dart i jego użytkowanie możliwe jest wyłącznie za zgodą Obsługi. W trosce o bezpieczeństwo sugerujemy minimalny wiek użytkownika przyjmując 13 lat pod opieką osób dorosłych (opiekunów prawnych), a osoby w przedziale 13 – 18 rok życia muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Nie dotyczy strefy gier.
 2. Zakup karty do BeerWall jest możliwy wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Karty nie wolno przekazywać osobie nieletniej. Osoba przed 18 rokiem życia, nie może korzystać z Beer Wall nawet w obecności opiekuna prawnego.

 

§ 3 – zawarcie i realizacja umowy

 1. Zawarcie umowy jest możliwe osobiście w Miejscu Świadczenia Usług lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 1. Dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym, nie jest wymagane założenie konta, niemniej jednak Umowa w Serwisie Internetowym może być zawarta tylko przez użytkownika, który poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu (opcjonalnie nazwę firmy i jej dane identyfikacyjne).
 1. Nabywca zobowiązuje się do podania prawidłowych danych, a w Miejscu Świadczenia Usługi może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
 1. Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane w Serwisie Internetowym przy użyciu jego Konta Użytkownika.

 

§ 4 – Rezerwacja

 1. Nabywca może dokonać rezerwacji usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub po zakupie Vouchera, posiadając nr Vouchera.
 1. Nabywca jest zobowiązany do rezerwacji usługi w wybranym przez siebie terminie, który mieści się do 12 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
 1. Nabywca dokonujący rezerwacji za pośrednictwem Serwisu otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej. Czas na dokonanie opłaty jest ograniczony.
 1. Sugerujemy jak najszybsze dokonywanie rezerwacji terminu realizacji usługi, nie później niż 30 dni przed końcem ważności kuponu.
 1. Z uwagi na indywidualny charakter Usługi, podczas rezerwacji terminu realizacji decyduje zasada pierwszeństwa.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych terminów realizacji w przypadku chęci dokonania rezerwacji w okresie krótszym, niż 30 dni przed końcem ważności Vouchera.
 1. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności, Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty lub odszkodowania, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi przez cały okres ważności Vouchera.
 1. Zakup usług – ze wskazanym terminem (datą i godziną) ich realizacji. Ze względu na specyfikę oferowanych usług, podlegają one zakupieniu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zakupione przez Nabywcę usługi. Fakt ten zostaje potwierdzony wiadomością email, wysłaną na adres podany przez Nabywcę podczas dokonania transakcji. Wiadomość zawiera potwierdzenie otrzymania płatności, rodzaj usługi oraz termin jej świadczenia (data i godzina) z wygenerowanym losowo numerem rezerwacji. Potwierdzenie mailowe jest dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy i uprawniającym do skorzystania z wykupionej usługi. W przypadku nieotrzymania wiadomości email przeciągu 24h od dokonania zakupu, Nabywca zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, celem potwierdzenia rezerwacji.
 1. W przypadku zakupu kuponu (vouchera) uprawniającego do zakupu wybranej usługi lub do zniżki na usługę, Nabywca otrzyma jego kod na adres email podany w Serwisie Internetowym po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Zakup kuponu (vouchera) nie jest jednoznaczny z dokonaniem zakupu i rezerwacji danej usługi. W celu skorzystania z usługi Nabywca lub uprawniona przez niego osoba trzecia (posiadacz vouchera) musi dokonać wykupienia terminu/dokonania rezerwacji korzystając z otrzymanego kodu jako formy płatności.
 1. Nabywca jest zobowiązany podać swoje prawdziwe i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres emial i numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji, zakupu usługi i jej realizacji.
 1. W przypadku zakupu usług niestandardowych, ustalanych indywidualnie, Sprzedawca może umożliwić Nabywcy opłacenie usługi w inny sposób oraz przyjąć wykupienie usługi bez potwierdzonej zapłaty. Umowa zostaje zawarta na osobnych warunkach, ustalonych indywidualnie z Nabywcą przy zgodzie obu stron. Za moment zawarcia Umowy uznaje się moment potwierdzenia rezerwacji przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Nabywca jest zobowiązany poinformować tę osobę i postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Nabywca oświadcza, że poinformował o treści regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 1. Koszty korzystania z Atrakcji określa cennik dostępny w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a nabywcą następuje w momencie opłacenia zakupionej usługi.
 1. Nabywca zobowiązuje się przyjść do Miejsca Świadczenia Usługi z odpowiednim wyprzedzeniem, zawartym w opisie wykupionej usługi, jednak nie później niż 15 minut przed godziną jej rozpoczęcia zgodnie z terminem świadczenia usługi. Data i godzina realizacji zakupionej usługi dostępna jest w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym na adres email podany przez Nabywcę oraz w Serwisie Internetowym, po podaniu adresu email. W przypadku niestawienia się w określonym powyżej czasie, czas usługi zostanie odpowiednio skrócony bez zwrotu pieniędzy za czas niewykorzystany. Opłacona i niewykorzystana rezerwacja przez Nabywcę przepada, bez możliwości zwrotu kosztów.
 1. Obsługa ma prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego prawo do skorzystania z usługi. W przypadku gdy z usługi wykupionej w ramach umowy przez nabywcę korzysta uprawniona przez niego osoba trzecia, jest ona zobowiązana do przestrzegania zasad regulaminu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia usługi lub przerwania realizacji usługi z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Nabywcy skorzystanie z usługi w innym dogodnym dla niego terminie. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobiegnięcia. W przypadku niemożliwości realizacji usługi w innym terminie, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przez nabywcę. Kwota ta zostanie zwrócona na wskazane prze z nabywcę konto bankowe w terminie 14 dni.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia usług dla osób pod wpływem alkoholu lub innych używek.

 


§ 5 – Zasady reklamacji

 1. Nabywca ma prawo do reklamacji jakości wykonanych usług.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres email: rezerwacjepotyczki@gmail.com lub w formie pisemnej w miejscu świadczenia usług. Do reklamacji powinno się załączyć potwierdzenie zakupienia usługi.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od jej złożenia. O decyzji nabywca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email, wysłanej w odpowiedzi na złożoną reklamację.
 1. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca umożliwi nabywcy realizację usługi zgodnie z umową lub gdy ta będzie niemożliwa, uzgodni z nabywcą jej realizację w innym dogodnym terminie lub zaproponuje inną usługę zastępczą.
 1. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności na zasadach przez niego określonych.
 1. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z Atrakcji w terminie do 72 godzin przed terminem świadczenia usługi. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności najlepiej przez automatyczną anulację podpiętą do maila z zamówieniem.
 1. Kwota wpłacona za zakupioną usługę, zostanie zwrócona na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. W stosunku do zakupionych Voucherów Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Nabywca składa oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy Serwisu Internetowego, poprzez email (rezerwacjepotyczki@gmail.com), lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań́. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni.

 


§ 
6 Płatność

 1. Nabywca może zakupić Voucher na Usługę w Miejscu Świadczenia Usług lub przez serwisy partnerskie lub inne internetowe portale, gdzie Potyczki Spot umożliwia zakup.
 1. Płatność za usługę możliwa jest również na miejscu w salonie, dotyczy jednak tylko klientów, którzy nie dokonywali wcześniej rezerwacji internetowej i zgłosili się z zapytaniem o wolny termin.

 

§  7 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: Arcade Zone Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 16/2/43 10-576 Olsztyn, NIP 7393950445 zwana dalej Administratorem.Państwa dane osobowe przetwarzanie są obecnie w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Jeżeli korespondencja dotyczy procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu komunikacji będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Dane będą udostępniane: kancelarii świadczącej usługi prawne oraz powierzone podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe. Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym momencie. W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jest ono jednak niezbędne do korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO); w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; prawo uzyskania kopii danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych innych celach przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody; prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§  8 – Bezpieczeństwo

 1. Ze względów bezpieczeństwa przebywanie na torach do gry w dart, rzucanie topoami i jego użytkowanie możliwe jest wyłącznie za zgodą Obsługi. W trosce o bezpieczeństwo sugerujemy minimalny wiek użytkownika przyjmując 13 lat pod opieką osób dorosłych (opiekunów prawnych), a osoby w przedziale 13 – 18 rok życia muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Nabywca jest zobowiązany do posiadania i okazania dowodu tożsamości oraz podpisania ewentualnych załączników do regulaminu (tj.: oświadczenie opiekuna o wyrażeniu zgody na udział małoletniego w realizacji Usług).
 1. Nabywca może wskazać osobę trzecią zwaną dalej Korzystającym do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Nabywca zobowiązany jest zapoznać Korzystającego z niniejszym Regulaminem.
 1. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego opiekuna prawnego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Atrakcji przez osobę pozostającą pod jego opieką. Brak spełnienia tego wymagania jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy przez Nabywcę.
 1. Korzystanie z Atrakcji: rucanie toporami, dart jest możliwe wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez Instruktora i podpisaniu dokumentu, który potwierdza, że uczestnik/nabywca został przeszkolony przez usługodawcę.
 2. Zabrania się używania elementów Atrakcji bez wyraźnego przyzwolenia Obsługi.
 3. W razie uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność finansową i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.
 1. Korzystanie z atrakcji rzucanie toporami / dart zakaz jest wynoszenia sikierki / lotki poza wyznaczoną strefę bezpieczeństwa.
 2. Osoby, które cierpią na epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, mają zaburzenia psychiczne, posiadają rozrusznik serca oraz kobiety w ciąży nie mogą korzystać z Atrakcji. Osoby te jednak mogą podjąć decyzję na własne ryzyko o skorzystaniu z Atrakcji po uprzedniej konsultacji z lekarzem i dokonaniu oceny własnego stanu zdrowia.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wobec osób, które uchybiły temu obowiązkowi opisanemu w pkt 9.
 1. W sytuacji, gdy Korzystający zachowuje się w sposób nieetyczny, niezgodny z przyjętymi normami społecznymi, naruszającymi prawo, rażąco naruszający postanowienia Regulaminu lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich Obsługa ma prawo wyprosić Korzystającego bez zwrotu pieniędzy za wykupioną Usługę.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Miejscu Świadczenia Usług.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Nabywcy wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi.
 1. Materiały takie jak zdjęcia, filmy, grafiki i teksty oraz logotyp i nazwa są chronioną własnością Sprzedawcy i podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. Nie zabrania się jednak robienia zdjęć.
 1. Korzystanie z Atrakcji: rzucanie toporami / dart możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym szkoleniu prowadzonym przez Obsługę oraz wyłącznie przy jej obecności.
 2. Ze względów bezpieczeństwa lokal znajduje się pod stałym monitoringiem. Korzystanie z Atrakcji oraz sama wizyta w Potyczki Sopot jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na rejestrację obrazu oraz dźwięku.
 3. Wykonywanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w lokalu na własny użytek prywatny jest dozwolone pod warunkiem podania nazwy lokalu i oznaczenia profilu Potyczki w social mediach przy publikacji w/w materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zdjęć lub filmów wykonanych w lokalu Potyczki na naszych social mediach (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) z podaniem i oznaczeniem autora. Zapoznanie się i akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym wykonywania zdjęć i nagrań w lokalu. Wykonywanie materiałów na użytek komercyjny bez wcześniejszej zgody właścicieli lokalu jest zabronione.

 

§  9 – postanowienia końcowe

 1. Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporów.
 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę, o czym poinformuje on w Serwisie Internetowym. W przypadku zakupu usług dokonanych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu aktualne w dniu rezerwacji.

tel. recepcja: +48 512 711 722

email: potyczki.sopot@gmail.com

Eventy tel.: 571 850 012

Eventy e-mail: potyczkievent@gmail.com

Monte Cassino 39, Sopot

Pon-czw 14-00
pt 14-02
sob 12-02
ndz 12-00